La Rambla 30-32. 08071 Barcelona .
           Telèfon 542 23 22 . FAX 542 23 21. e-mail: iula@grup.upf.es

DICCIONARI DE FORMANTS LÈXICS INFORMATITZAT

DICCIONARI EXPERIMENTAL

Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona

Autor: Dr Antoni Jaume Farriols i Salamero

Director de la Tesi: Dr Lluís de Yzaguirre i Maura (U.P.F.)


VERSIÓ EXTRACTADA:

NOTA PRÈVIA A AQUESTA VERSIÓ:

El text que es pot llegir aquí correspon a les explicacions, relligades en un volum a part, que acompanyaven el diccionari en el moment de presentar la tesi doctoral (octubre, 1996). He dut a terme, però, una lleu reelaboració per a adaptar-la a aquest nou mitjà de transmissió. Concretament, les diferències respecte del text "oficial" de la tesi es fonamenten en el següent:

a) En general, he extractat una part dels apartats a fi d'alleugerir el temps de consulta. Per tal de ser fidel al text original, respecto al màxim la redacció i marco amb punts suspensius (...) els llocs on s'ha suprimit text.

b) En la mateixa línia, he suprimit els apartats més perifèrics i de context a fi de deixar només la part que justifica directament el diccionari. Es tracta sobretot dels subapartats més generals de la part teòrica, de les referències a treballs precedents, i tot el que són explotacions i exemples. Tot plegat es pot trobar, però, en el text original si es vol consultar pels canals habituals.

c) Respecto l'organització del text i la numeració original dels apartats, excepte pel que fa als apartats suprimits, els quals apareixen malgrat tot al sumari per tal que el lector pugui entendre la correlació numèrica dels que no han estat suprimits.

d) Malgrat que la versió del diccionari que presento no es correspon exactament amb el volum imprès de la tesi (la presentació hi és parcial i hi ha canvis de format, vegi's en tot cas les instruccions prèvies), el text manté els continguts originals sense cap mena d'actualització.

Sumari

Sumari original de la tesi.

NOTA: Entre parèntesi i cursiva hi ha la mena de modificacions introduïdes en aquesta nova versió.


Introducció (extractat)
1. Plantejament teòric (extractat)
1.1. El lèxic i la morfologia (suprimit)
1.1.1. La morfologia (suprimit)
1.1.2. El lèxic (suprimit)
1.2. El morfema, el lexema i el formant (extractat)
1.2.1. El terme formant: definició i abast (literal)
1.3. Un model: entrada morfemàtica vs lexemàtica (literal)
1.4. Processos de formació de mots (extractat)
1.4.1. La flexió (extractat)
1.4.2. La derivació i la composició (extractat)
1.4.3. La sufixació (extractat)
1.4.4. La infixació (extractat)
1.4.5. Prefixació i composició (literal)
1.4.5.1. Els "altres" compostos (extractat)
1.4.6. Conclusió dels processos de formació de mots (extractat)
1.5. Referent teòric del "partidor" (literal)
1.6. Els models formals (literal)
1.6.1. Models formals de sufixos i infixos (literal)
1.6.1.1.Model formal de sufixos (literal)
1.6.1.2.Llista comparada de sufixos (literal)
1.6.1.3. Sufixos medials: Infixos (literal)
1.6.1.4. Llista comparada d'infixos (literal)
1.6.1.5. Llista unificada: models formals de sufixos i d'infixos (literal)
1.6.1.6. Llista unificada de sufixos (literal)
1.6.1.7. Llista unificada d'infixos (literal)
1.6.2. Model formal de prefixos (literal)
1.6.2.1. Llista comparada de prefixos (literal)
1.6.2.2. Llista unificada: model formal de prefixos (literal)
1.6.2.3. Llista unificada de prefixos (literal)
1.7. Les arrels: qüestions específiques (literal)
1.7.1. Co-radicals (extractat)
1.7.1.1. Mostra de co-radicals (suprimit)
1.7.2. La relació fons-forma en les arrels (títol sense text)
1.7.2.1. Plantejament del problema (literal)
1.7.2.2. Principis d'actuació (literal)
1.7.2.3. La segmentabilitat (literal)
1.7.2.4. Origen històric (etimologia) o significat actual (literal)
1.7.2.5. Un filtre de coherència a la teoria (literal)
1.7.2.6. Darrers aclariments sobre el tema (literal)
1.7.3. Resum final de criteris del tractament de les arrels (literal)
1.8. Vocals conflictives (literal)
1.8.1. Vocal temàtica (literal)
1.8.2. Vocal final de radical (literal)
1.8.3. Vocals finals de mot (literal)
2. Descripció del projecte empíric (extractat)
2.1. Precedents (suprimit)
2.1.1. Precedents aliens (suprimit)
2.1.2. El precedent propi (suprimit)
2.2. Descripció general del diccionari (extractat)
2.3. El procediment d'anàlisi (extractat)
2.3.1. Manual i automàtic, codependència de processos (extractat)
2.3.2. Revisió manual de la segmentació dels lexemes: mètode d'anàlisi i mostres (extractat)
2.3.2.1. El Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana (extractat)
2.3.2.2. Mostres de tractament manual (extractat)
2.4. Utilitats: el Partidor i els models (literal)
2.4.1. El partidor, descripció empírica (literal)
2.4.1.1. Funcionament bàsic (literal)
2.4.1.2. Grau de fiabilitat (índex de confiança: ic) (extractat)
2.4.1.3. Particularitats menors del funcionament (suprimit)
2.4.1.4. Perifèrics (suprimit)
2.4.1.5. Funció en el projecte de futur (suprimit)
2.4.2. Els models, adaptació empírica (literal)
2.4.2.1. Generalitats (literal)
2.4.2.2. Els models: descripció diferenciada de cadascun (literal)
2.4.2.2.1. El model sufixos (extractat)
2.4.2.2.2. El model d'infixos (extractat)
2.4.2.2.3. El model de prefixos (extractat)
2.4.2.2.4. Els models de co-radicals (literal)
2.4.2.2.4.1. Co-radicals inicials (extractat)
2.4.2.2.4.2. Co-radicals finals (extractat)
2.4.2.2.5. Els filtres, arrels i patrons (extractat)
2.4.2.3. Exposició dels models (literal)
2.4.2.3.1. Model de sufixos (literal)
2.4.2.3.2. Model d'infixos (literal)
2.4.2.3.3. Model de prefixos (literal)
2.4.2.3.4. Model de co-radicals finals (literal)
2.4.2.3.5. Model de co-radicals inicials (literal)
2.4.2.3.6. Llista de patrons documentats (suprimit)
2.5. El diccionari en xifres (extractat)
2.6. Fiabilitat de l'índex de confiança (suprimit)
2.6.1. Índex de confiança = 9 (suprimit)
2.6.2. Índex de confiança = 8 (suprimit)
2.6.3. Índex de confiança = 7 (suprimit)
2.6.4. Conclusions finals sobre l'ic (suprimit)
3. Explotacions i aplicacions de futur (suprimit)
3.1. La continuació prevista (suprimit)
3.2. De l'explotació automàtica (suprimit)
3.2.1. Patrons d'estructura morfològica: transcategorització del radical (suprimit)
3.2.2. Els patrons, rendibilitat oberta i intrínseca (suprimit)
3.2.3. Els esquemes: un altre producte en si mateix (suprimit)
3.3. De l'explotació lingüística del diccionari (suprimit)
3.3.1. Els radicals sil·làbicament defectius (suprimit)
3.3.2. Les vocalsa, e, i o, finals, contradictòries respecte del gènere (suprimit)
3.3.3. Variacions morfològiques dels radicals: principals esquemes i rendibiliats (suprimit)
Conclusions finals (literal)
Bibliografia de suport (nota prèvia afegida)


Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb Antoni Jaume Farriols (o amb Lluís de Yzaguirre)
Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)