El paquet LIC: PALIC


PALIC és modular perquè:
  1. els seus diccionaris estan estructurats segons fonts lexicogràfiques contrastades, permetent l'anàlisi cronològicament estratificada dels textos;
  2. té un mòdul de mots virtuals que permet validar mots absents dels diccionaris però ben formats segons les seves regles (bàsicament, de prefixació i sufixació);
  3. pot usar els diccionaris de les altres llengües per resoldre el "soroll" causat per la presència de mots forasters al text;
  4. l'usuari pot configurar quines de les fonts de validació intervenen en un procés i en quin ordre.

Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb
Lluís de Yzaguirre ( )

Pàgina servida per XITAMI