El paquet LIC: PALIC


És un lematitzador i categoritzador morfològic; doncs, la seva funció principal és atribuir a cada mot el seu lema i una etiqueta que expressi la categoria gramatical funció d'aquest lema.

Sovint el programa troba que el mot analitzat pot tenir més d'un lema i d'una categoria, en el qual cas el considerem ambigu.

En canvi, si pot tenir més d'una categoria sota un únic lema, ho resolem amb una etiqueta subcategoritzadora (v.g., ANAVA VDP6S).


Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb
Lluís de Yzaguirre ( )

Pàgina servida per XITAMI