Presentació

Llistat de la macro "DAU".


Descripció: Controla i activa el menú principal

1 {DES VISUALIZ.}
2
3 {ANIDAR}c:\dau_cfg~
4
5 {ANIDAR}{VARIABLE}viaMacros~DAU_CTRL~
6 {sortir}NN
7
8
9 {CADENA}{VARIABLE}viaMacros~DAU_GLOB~

Comentaris

Jeràrquicament és la primera macro que s'executa.
Per necessitats internes, el programa numera també les línies en
blanc.
1. {DES VISUALIZ.} desactiva la visualització de l'execució de la
macro. Mantindrem desactivada la visualització mentre s'executin
ordres internes del programa i només l'activarem quan s'hagi de
presentar algun document o algun missatge en pantalla.
3. {ANIDAR} transfereix l'execució a la macro
C:\{DAU}.SLC\DAU_CFG.WPM, que defineix les variables del sistema
que indiquen al programa on trobar les macros, els documents,
etc.
5. {ANIDAR} transfereix l'execució a la macro
C:\{DAU}.SLC\DAU_CTRL.WMP, que controla les àrees lliures de
treball.
Afegim la variable "viaMacros" a la macro perquè vagi a buscar-
la allà on ens remeti el valor de la variable.
Aquesta variable marca el camí de directoris on haurem d'anar a
buscar les macros. Això ens permet mantenir una configuració
pròpia d'usuari i tenir totes les macros del programa en un
directori específic, diferent de l'habitual de WordPerfect i
fins i tot diferent del que tria la instal.lació per defecte del
DAU.
Per altra banda, això ens obliga a mantenir aquesta variable en
totes les crides que fem a alguna macro. Per això, a partir
d'ara, veurem que abans que cridem una macro hi afegim la
variable "viaMacros". Només canviant el valor de la variable
podem canviar de lloc les macros del DAU. Si no fem una
instal.lació estàndard, també haurem de modificar les macros
DAU_CFG.WPM i DAUINICI.WPM.
És convenient tenir totes les macros del DAU en un directori
específic i separades de les macros generals de WordPerfect,
tant per claredat a l'hora de buscar-les, com per tenir-les ben
delimitades (ja sigui per fer una còpia de seguretat o qualsevol
modificació).
6. Neteja la pantalla. Correspon a les pulsacions de tecla F7
(SORTIR), que ens demana confirmació per arxivar el document
(primer "n") i per sortir de WordPerfect (segon "n")
9. {CADENA} executa a continuació la macro DAU_GLOB.WPM, que
executa el menú principal.

Josep Tordera, Lluís de Yzaguirre i Víctor Pàmies
Institut de Lingüística Aplicada ( Universitat "Pompeu Fabra")
Servei de Llengua Catalana ( Universitat de Barcelona)
corr-el: de_yza@upf.es