Expressions regulars (REGEX)

Pàgina actualitzada el dijous 08 Oct 2015 13:24:51 (+1)

REGEX

Les expressions regulars són un formalisme per a cerques i substitucions que ha esdevingut un estàndard immancable en la recerca lingüística, especialment per a l'explotació de corpus, els llenguatges de programació i els sistemes de classificació i recuperació d'informació.
En el cas de Microsoft, es dóna la paradoxa que, en haver estat una de les primeres empreses a valorar el potencial de les expressions regulars, en va adoptar i adaptar una de les primeres formulacions. A mesura que l'estàndard ha anat evolucionant, Microsoft s'ha trobat amb el dilema de mantenir la compatibilitat entre les edicions successives dels seus programes o beneficiar-se de les millores en el formalisme. Varen optar per mantenir la compatibilitat entre versions, anomenant les seves expressions regulars amb el nom de "caràcters comodí".

Vincles relatius a Word

Vincles sobre REGEX estàndard


El tema de les expressions regulars té molts punts de contacte amb el de les macros