Activitat de la plataforma

Volem donar a conèixer l'acollida que el reSOLC ha tingut i el flux de l'activitat generada durant el seu primer any en funcionament a la xarxa. Per entendre millor la informació d'aquest apartat, convé aclarir que l'accés a aquesta plataforma distingeix dos perfils d'usuari: el bàsic i el professional (l'entrada des d'un perfil o l'altre condiciona tant el tipus d'informació a què es pot accedir com el grau d'intervenció de l'usuari: els usuaris bàsics accedeixen a l'aplicació SOLC i els professionals, a l'aplicació reSOLC. Aquestes dues aplicacions comparteixen una mateixa base de dades, però no mostren la mateixa informació. L'aplicació SOLC mostra la informació supervisada per l'humà i l'aplicació reSOLC permet que els usuaris professionals puguin accedir, a més, a la informació que està en procés de supervisió).

A continuació detallarem l'activitat del reSOLC per mesos, un recull de les consultes que s'han fet al seu servei de suport i també un recull dels comentaris dels usuaris.

Estadístiques d'ús per mesos

La plataforma té 503 usuaris, dels quals 27 són professionals, 470 són usuaris bàsics i 6 són usuaris administradors i de suport (a dia d'avui, aquestes dades possiblement hagin augmentat).

La taula i el gràfic mostren el resultat de l'activitat per mesos, desglossada per aplicacions, i reflecteix que el nombre de les consultes dels usuaris bàsics és molt superior al dels usuaris professionals, excepte en el mes de març del 2011. I que la freqüència baixa força en ambdós casos durant els mesos d'estiu i altres vacances.

Recull de consultes al servei de suport

El reSOLC compta amb un servei de suport al qual es poden adreçar els usuaris per plantejar els seus dubtes al Laboratori de Tecnologies Lingüístiques. Des del Laboratori es preparen les respostes i es fan arribar a l'usuari dins l'interval de temps acordat (vegeu la taula en què es detallen les consultes al servei de suport de la plataforma que s'han recollit fins a l'actualitat).

Recull dels comentaris dels usuaris

Els usuaris professionals del reSOLC tenen l'opció d'afegir comentaris a les fitxes de les paraules. D'aquesta manera, en consultar una paraula es visualitza el comentari de l'usuari al peu d'aquella pàgina. Els comentaris també es veuen des de la pàgina d'inici del reSOLC, per tal de facilitar-ne la consulta als altres usuaris professionals, permetre que en facin la seva valoració amb un altre comentari i així generar debat sobre diferents aspectes de la llengua oral (vegeu la taula en què es detallen els comentaris dels usuaris professionals que s'han recollit fins a l'actualitat).

Enrere

Feu -nos arribar els vostres comentaris