La Rambla 30-32. 08071 Barcelona . 
           Telèfon 542 23 22 . FAX 542 23 21. e-mail: iula@grup.upf.es

Problemes lexicogràfics

Actualitzada el dia 29-10-96

exemple pràctic del món real

concubí, -ina
DIEC
Persona que viu en concubinat
DCVB
(concubina) Dona que cohabita amb un home com si aquest fos el seu marit;
Griera
(concubina) Amistançada
Longman
(concubine) a woman who lives with a man as his wife, sometimes in addition to his lawful wife: The king had 4 wives and 20 concubines.
Moliner
(concubina) Mujer que vive amancebada con cierto hombre
Etimologia
el, la que jeu o "dorm" amb d'altri
Altres mots emparentats
còncube, súcube, incubar
Observacions:
  1. En la nostra tradició, la concubina és la/una favorita d'un potentat, amb qui efectivament jeu, però sense cohabitar-hi amb exclusivitat. En canvi les persones que conviuen sense deixar-se imposar pautes religioses (encara que vinguin camuflades de "civils") eren anomenades tradicionalment "amistançats".
  2. La definició anglesa precedent conté un "lawful wife" que equivaldria a "esposa legal" (que es pot oposar a un ús més genèric de "wife"); trobem sovint aquesta mostra de la relaxació dels termes referits al matrimoni derivada de l'acceptació social de les parelles lliures. Veg. amancebarse i marital

concubinat
DIEC
Cohabitació d'un home i d'una dona que no estan legalment casats, unió il.legítima.
DCVB
Unió il.legítima i habitual d'un home i una dona com a marit i muller;
Griera
El viure fora de llei un home i una dona
Observacions:
  1. Hi ha cultures i religions en què el concubinat és acceptat.
  2. S'ignora que cal que hi hagi relació sexual entre els concubins; un vidu i la seva filla, un capellà i la seva majordoma, una dona soltera i el seu pare vidu, poden ser però no és obligat que siguin concubins. Veg. "llit" a cohabitació.
  3. La coma que precedeix "unió il·legítima" té un paper ambigu: a vegades separa matisacions diferents d'una mateixa accepció, d'altres en concreta el significa a la manera de "és a dir"; aquí, tot el que precedeix la coma és neutre, i el que segueix la coma du la càrrega ideològica

cohabitació
Acció de cohabitar | Obligació jurídica que neix de la naturalesa del matrimoni i que consisteix en el fet que la parella visqui en unitat de casa i llit
Observacions:
Si no se cita, la font és el DIEC

cohabitar
Habitar en comú; un home i una dona, viure com marit i muller
Observacions:
Bon exemple de la necessitat de vincular un definit amb aquella accepció que li pertoca del definidor: la segona accepció de "cohabitació" no pot ser el definidor de concubinat sense caure en contradicció.

espòs, -a
Cònjuge

marit
Home casat respecte a sa muller

marital
Pertanyent al marit, a la vida conjugal. | fer vida marital Un home i una dona, viure com marit i muller

muller
Esposa

cònjuge
Persona en relació amb el seu marit o amb la seva muller
Etimologia
aquell que comparteix el jou
Altres mots emparentats
conjugar, subjugar, jugular, jou, jovada
Observacions:
marit té muller per definidor, muller remet a esposa, espòs remet a cònjuge i aquest a marit i muller...

casar
Unir en matrimoni. Unir-se amb algú en matrimoni. | Fig. Lliurar-se amb molt d'afecte o obstinació a un estudi, a una idea, etc. || Col.locar en matrimoni. || Unir estretament, fer coincidir, aparellar. || Anar bé plegats; una cosa, adaptar-se bé a una altra.
Observacions:
"amb algú" implica singular, però tant "unir" que no té objecte com "unir-se" que no té subjecte podrien aplicar-se en plural, o sigui als polígams

matrimoni
unió legítima d'un home i una dona ... || POP. Marit i muller. Un matrimoni ben avingut. Un llit de matrimoni.
Etimologia
Coromines: acte jurídic per consagrar la procreació materna
Altres mots emparentats
patrimoni, testimoni, metròpoli
Observacions:
Avui es volen regular les parelles de fet "per protegir els fills", amb la qual cosa tornem al orígens del matrimoni...

matrimonial
Relatiu o pertanyent al matrimoni

extramatrimonial
Que s'esdevé fora del matrimoni.
Observacions:
En sentit propi, qualsevol relació entre dues persones que no estiguin legalment casades l'una amb l'altra; .

prematrimonial
Anterior al matrimoni.
Observacions:
Pressuposa que el matrimoni acabarà esdevenint-se, com el "compte habitatge".

legal
Conforme a la llei

legítim, -a
Fundat en dret; vàlid perquè està conforme a llei, als principis acceptats; genuí, no fals. | ... unió legítima Unió consagrada per la llei

consagrar
Fer o declarar sagrat, apropiat a usos sagrats, dedicar al servei de Déu...|| Revestir del caràcter de durador.

sagrat, -da
Digne de veneració com a dedicat a Déu i al culte diví; digne del màxim respecte; considerat com a inviolable...
Observacions:
"durador" és la base d'alguns dels "habituals" trobats: concubinat, amistançament...

amistançament
... | Relació extramatrimonial i habitual d'home i dona

amistançat, -da
DIEC
Home o dona respecte de la persona amb qui té relacions sexuals habituals fora del matrimoni
Griera
El qui viu en companyia d'una dona sense estar-hi casat
Observacions:
DIEC introdueix l'única referència explítica a la finalitat del llit (vegeu cohabitació) que és la base etimològica de concubina.

amancebarse
Unirse hombre y mujer en vida matrimonial sin estar casados.

polígam -a
Que està casat o aparellat amb més d'una persona simultàniament
Observacions:

Lluís de Yzaguirre .
Institut de Lingüística Aplicada - Universitat "Pompeu Fabra"
consultes: de_yza@upf.es