Índex
Agraïments
1.- Introducció
2.- Model de llengua analitzat
3.- Establiment del corpus
4.- Resultats
5.- Anàlisi dels grups implosius
6.- Fenòmens derivats
7.- Inserció de frontera sil·làbica
8.- Implicacions ortològiques
9.- El diccionari fonètic
10.- Conclusions
Bibliografia
Índex en aquesta subfinestra.


Lluís de Yzaguirre i Maura
Institut de Lingüística Aplicada (IULA )
Universitat Pompeu Fabra (UPF )
corr-el: de_yza @ upf.es