Implosions en relació a la fi de mot.

no finals finals % total
zero1252390 185212 13%1437602
p 7989 1923 19% 9912
ps 280 295 51% 575
t 33575 14673 30% 48248
ts 12 14611100% 14623
tS 0 410100% 410
k 21260 3741 15% 25001
kt 6 0 0% 6
ks 4493 3825 46% 8318
kst 0 5100% 5
f 284 230 45% 514
fs 2 187 99% 189
s 109275 161031 60% 270306
sp 0 3100% 3
st 20 400 95% 420
sts 0 7100% 7
sk 0 127100% 127
sks 0 4100% 4
S 29 1657 98% 1686
m 2204 66791 97% 68995
ms 4 690 99% 694
mts 0 2100% 2
mt 0 2100% 2
n 184396 69672 27% 254068
nt 24 15034100% 15058
nts 0 4349100% 4349
nk 82 557 87% 639
nks 16 334 95% 350
nf 0 3100% 3
ns 102 8302 99% 8404
nS 0 6100% 6
Y 0 150100% 150
Ys 0 429100% 429
r 95584 12131 11% 107715
rp 0 47100% 47
rps 0 49100% 49
rt 26 370 93% 396
rts 0 254100% 254
rk 8 100 93% 108
rks 0 66100% 66
rf 2 49 96% 51
rfs 0 1100% 1
rs 71 4115 98% 4186
rst 0 2100% 2
rm 0 47100% 47
rms 0 44100% 44
rn 7 80 92% 87
rns 0 78100% 78
R 0 2146100% 2146
Rs 0 1502100% 1502
l 31740 6480 17% 38220
lp 0 12100% 12
lps 0 12100% 12
lt 0 69100% 69
lts 8 56 88% 64
lk 4 32 89% 36
lks 0 14100% 14
lf 0 20100% 20
ls 4 4189100% 4193
lm 0 12100% 12
lms 0 12100% 12
L 2 1285100% 1287
Ls 0 755100% 755
j 6920 114 2% 7034
jp 0 1100% 1
jps 0 1100% 1
jt 4 61 94% 65
jts 0 49100% 49
jk 0 99100% 99
jks 0 93100% 93
js 4 108 96% 112
jn 55 0 0% 55
jr 0 2100% 2
jrs 0 2100% 2
jl 0 5100% 5
jls 0 5100% 5
w 9744 67134 87% 76878
wp 2 0 0% 2
wt 12 5 29% 17
wts 0 5100% 5
wk 182 7 4% 189
wks 0 7100% 7
ws 379 1177 76% 1556
wst 0 11100% 11
wl 4 0 0% 4
wr 0 0 0% 0
wrs 0 0 0% 0
Total1761205 657577 27%2418782

Implosions amb una consonant en relació a la fi de mot.

no finalsfinals % total
p 7989 1923 19% 9912
t 33575 14673 30% 48248
k 21260 3741 15% 25001
f 284 230 45% 514
s 109275 161031 60% 270306
S 29 1657 98% 1686
m 2204 66791 97% 68995
n 184396 69672 27% 254068
Y 0 150100% 150
r 95584 12131 11% 107715
R 0 2146100% 2146
l 31740 6480 17% 38220
L 2 1285100% 1287
j 6920 114 2% 7034
w 9744 67134 87% 76878
Total 503002 409158 45% 912160

Implosions amb dues consonants en relació a la fi de mot.

no finals finals % total
ps 280 295 51% 575
ts 12 14611100% 14623
tS 0 410100% 410
ks 4493 3825 46% 8318
kt 6 0 0% 6
fs 2 187 99% 189
sp 0 3100% 3
st 20 400 95% 420
sk 0 127100% 127
mt 0 2100% 2
ms 4 690 99% 694
nt 24 15034100% 15058
nk 82 557 87% 639
nf 0 3100% 3
ns 102 8302 99% 8404
nS 0 6100% 6
Ys 0 429100% 429
rp 0 47100% 47
rt 26 370 93% 396
rk 8 100 93% 108
rf 2 49 96% 51
rs 71 4115 98% 4186
rm 0 47100% 47
rn 7 80 92% 87
Rs 0 1502100% 1502
lp 0 12100% 12
lt 0 69100% 69
lk 4 32 89% 36
lf 0 20100% 20
ls 4 4189100% 4193
lm 0 12100% 12
Ls 0 755100% 755
jp 0 1100% 1
jt 4 61 94% 65
jk 0 99100% 99
js 4 108 96% 112
jn 55 0 0% 55
jr 0 2100% 2
jl 0 5100% 5
wp 2 0 0% 2
wt 12 5 29% 17
wk 182 7 4% 189
ws 379 1177 76% 1556
wr 0 0 0% 0
wl 4 0 0% 4
Total 5789 57745 91% 63534

Implosions amb tres consonants en relació a la fi de mot.

no finals finals % total
kst 0 5100% 5
sks 0 4100% 4
sts 0 7100% 7
mts 0 2100% 2
nts 0 4349100% 4349
nks 16 334 95% 350
rps 0 49100% 49
rts 0 254100% 254
rks 0 66100% 66
rfs 0 1100% 1
rst 0 2100% 2
rms 0 44100% 44
rns 0 78100% 78
lps 0 12100% 12
lts 8 56 88% 64
lks 0 14100% 14
lms 0 12100% 12
jps 0 1100% 1
jts 0 49100% 49
jks 0 93100% 93
jrs 0 2100% 2
jls 0 5100% 5
wts 0 5100% 5
wks 0 7100% 7
wst 0 11100% 11
wrs 0 0 0% 0
Total 24 5462100% 5486

Patrons accentuals.

Presentem a continuació una llista de patrons accentuals amb la seva freqüència; cada patró és un seguit de lletres "A" i "T" que simbolitzen respectivament una síl.laba àtona i una de tònica ("AT" correspon a un mot bisil.làbic agut; "TA" a un bisil.làbic pla). Aquests patrons no contemplen accents secundaris: si un mot té dues "T", vol dir que ha estat tractat com a compost. Un exemple d'això pot ser "abecé" = [A:+be:+se:] = "TTT". Els patrons estan ordenats pel nombre de tòniques que tenen (d'una a tres) i subordenats pel nombre de síl.labes.
A 12
T 2517
AT 26588
TA 16563
AAT 74132
ATA 70903
TAA 2338
AAAT 73027
AATA122169
ATAA 5598
AAAAT 32745
AAATA 90131
AATAA 6032
AAAAAT 8089
AAAATA 33716
AAATAA 3009
AAAAAAT 1496
AAAAATA 6633
AAAATAA 786
AAAAAAAT 232
AAAAAATA 834
AAAAATAA 160
AAAAAAAAT 46
AAAAAAATA 113
AAAAAATAA 28
AAAAAAAAAT 10
AAAAAAAATA 46
AAAAAAATAA 6
AAAAAAAAAAT 4
AAAAAAAAATA 12
AAAAAAAATAA 2
TT 300
ATT 107
TAT 2022
TTA 742
AATT 177
ATAT 417
ATTA 21
TAAT 2260
TATA 3094
TTAA 8
AAATT 115
AATAT 452
AATTA 6
ATAAT 257
ATATA 121
ATTAA 4
TAAAT 1456
TAATA 2917
TATAA 218
AAAATT 35
AAATAT 358
AATAAT 165
AATATA 22
ATAAAT 55
ATAATA 115
ATATAA 26
TAAAAT 611
TAAATA 1608
TAATAA 285
AAAAATT 7
AAAATAT 60
AAATAAT 44
AATAAAT 18
AATAATA 15
AATATAA 14
ATAAAAT 54
ATAAATA 101
ATAATAA 68
TAAAAAT 199
TAAAATA 507
TAAATAA 188
AAAAAATT 1
AAAAATAT 7
AAAATAAT 3
AAATAAAT 3
AAATAATA 2
AAATATAA 2
AATAAAAT 11
AATAAATA 22
AATAATAA 14
ATAAAAAT 32
ATAAAATA 73
ATAAATAA 30
TAAAAAAT 73
TAAAAATA 141
TAAAATAA 70
AAAAAAATT 1
AAAAATAAT 2
AAAATAAAT 1
AAATAAAAT 1
AAATAAATA 14
AAATAATAA 6
AATAAAATA 14
AATAAATAA 6
ATAAAAAAT 14
ATAAAAATA 42
ATAAAATAA 12
TAAAAAAAT 22
TAAAAAATA 47
TAAAAATAA 24
AAAATAAAAT 1
AAAATAAATA 2
AAAATAATAA 2
AAATAAATAA 4
AATAAAAAAT 2
AATAAAATAA 2
ATAAAAAAAT 2
ATAAAAAATA 14
ATAAAAATAA 2
TAAAAAAAAT 2
TAAAAAAATA 6
TAAAAAATAA 6
AAAAATAAATA 6
AATAAAAAATA 2
ATAAAAAAAAT 2
ATAAAAAATAA 2
TAAAAAAAAAT 2
AAAATAAAAATA 2
ATAAAAAAAATA 2
TTT 9
TTAT 1
TATAT 2
TTATA 1
ATATAT 2
ATATTA 4
TAAATT 2
TAATAT 1
TATAAT 1
TATATA 1
TATTAA 2
ATATATA 6
TAAAATT 2
TAAATAT 4
TAATAAT 4
TAATATA 2
ATATAATA 2
TAAAATAT 1
TAATAATA 2
TATAAAAT 2
TATAAATA 6
AATTAAATA 2
ATAAATATA 2
ATATAAATA 4
ATATAATAA 2
TAATAAATA 2
TATAAATAA 6
AATATAAAAT 4
TAAAAAAATT 1
TATAAAAATA 2
AAATAAAATAT 2
AATATAAAATAA 2
ATAAAATAAATA 2
ATAAATAAAATA 2