Les transicions

Sota el terme "transicions" presentem llistes de mots que permeten passar d'una mida a la consecutiva, el coneixement dels quals constitueix un gran enriquiment per a l'escrablista. Per exemple, a la llista de les transicions de 3 a 4 trobem el mot cal, el qual reuneix les dues condicions necessàries per ser considerat transitiu:
  1. és un mot vàlid de tres fitxes
  2. pot ser allargat per formar mots vàlids de quatre fitxes: amb les fitxes ABCDEILMOSÇ podem formar:
Per al vostre gaudi, us oferim les transicions de 3 a 4 i de 5 a 6. Aquests llistats tenen les següents característiques:
  1. es presenten en forma de taula, amb el mot transitiu a l'esquerra i la llista de fitxes que el poden allargar en un mot vàlid a la dreta;
  2. estan generats automàticament, ergo són susceptibles de ser actualitzats sempre que hi hagi una fe d'errates posterior;
  3. tenen un format computacional, en què la Q és "qu", la W és "l·l", la Y és la "ny" i la K és "ç";
  4. estan ordenats amb criteri ASCII, començant pel camp de la dreta, per facilitar l'estudi de tots els transitius agrupats per allargaments.

ATENCIÓ:

en tenim una nova elaboració, molt més útil!