Proposta didàctica


Aconsellem conèixer les orientacions didàctiques del DOSC

Caldria treballar la terminologia, sigui via DOSC, sigui amb exemples de la BDJS; depenent de l'edat, això s'hauria de fer quan ja estiguessin familiaritzats amb el joc. En el cas dels docents, pot ser d'ajuda una familiarització prèvia, en el cas d'accedir a informació sobre el tema (webs, fòrums...)

Treballar el còmput de les jugades: això es pot fer resseguint partides de la BDJS o amb el test 1

Treballar la validesa de les jugades, especialment quan formen altres mots, amb el test 2

Jugar col·lectivament amb l'opció "Rejugar partides".

Jugar partides individualment o en grup amb alguna d'aquestes modalitats: